Home

Voila

Bovenschools aanbod

Ons doel is om voor iedere leerling passend onderwijs te verzorgen. Daartoe biedt Voila verschillende mogelijkheden. 

Expertisecentrum

Zo is Voila in het schooljaar 2017-2018 gestart met een expertisecentrum. Het expertisecentrum taalgroepen Voila is formeel onderdeel van De Heerd. Zij biedt onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om aan te sluiten in een reguliere groep. Doel is dat kinderen na 1 – 1,5 jaar doorstromen naar het regulier onderwijs. Daarnaast heeft het expertisecentrum een intensieve instructiegroep. Hier krijgen kinderen op hun eigen (individuele) leerlijn intensieve instructie en begeleiding. Plaatsing in deze groep gaat in overleg met ouders en de intern begeleider van één van de andere Leusdense scholen. Op deze manier streven we ernaar dat zoveel mogelijk kinderen in Leusden, thuisnabij, onderwijs kunnen krijgen.

Voor uitgebreide informatie over het expertisecentrum klik hier.

Groeilab en 8klassen 

Voila heeft samen met de andere besturen binnen Leusden een Groeilab ontwikkeld. Deze is bestemd voor leerlingen in de midden-bovenbouw die meer uitdaging nodig hebben, specifiek op het gebied van de executieve vaardigheden. 

De Pr8klas is een Voilabrede voorziening in samenwerking met het Element voor leerlingen in groep 8 die praktisch ingesteld zijn. De Kr8klas heeft net als de Pr8klas als doel de overgang naar het VO soepeler te laten verlopen. Het is bestemd voor leerlingen in groep 8 met een VWO+ advies die meer uitdaging nodig hebben. Dit is in samenwerking met het Corderius College opgezet in plaats van de masterclass. De school meldt de leerlingen hiervoor aan. 

Voor uitgebreide informatie over deze mogelijkheden klik hier.